Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
73673

Phát động toàn dân tham gia treo cờ Đảng, cờ Tổ Quốc

Ngày 04/11/2022 00:00:00

       ỦY BAN NHÂN DÂN                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Xà ĐỊNH THÀNH                                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số:  24  / TB- UBND                                                                 Định Thành, ngày   22  tháng 4  năm 2021

 

THÔNG BÁO

 Phát động toàn dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc  chào mừng các ngày kỷ niệm trong Quý II.2021 

 

Thực hiện  Hướng dẫn số 40 /HD-UBND Yên Định, ngày tháng 4 năm 2021  Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong Quý II năm 2021.

Quý II năm 2021, diễn ra các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước như: Kỷ niệm 56 năm Hàm Rồng chiến thắng (03,04/4/1965 - 03,04/4/2021); 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021); 67 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2021); 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021); Ngày Quốc tế Lao động (1/5),…... Đặc biệt trong quý II/2021 diễn ra Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Ngày 23/5/2021).

Để triển khai và phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, BCĐ văn hóa xã phát động tới toàn thể nhân dân tham gia treo cờ Đảng, cờ tổ quốc.

 Thời gian treo:  Bắt đầu từ ngày 25/4 /2021 đến hết ngày 25/5/2021

           BCĐ văn hóa xã đề nghị các đồng chí chỉ đạo,Trưởng các Thôn thông báo, kiểm tra, nhắc nhở và đôn đốc nhân dân tham gia treo cờ đảm bảo thời gian nêu trên.

Nơi nhận:                                                                                              KT. CHỦ TỊCH

-Các đồng chí Trưởng Thôn;                                                                 PHÓ CHỦ TỊCH

- Thành viên BCĐVH xã;

- Đài truyền thanh;

- Lưu: VH,VT.                                                                                       Cao Văn Quyết

 

 

 

 

Phát động toàn dân tham gia treo cờ Đảng, cờ Tổ Quốc

Đăng lúc: 04/11/2022 00:00:00 (GMT+7)

       ỦY BAN NHÂN DÂN                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Xà ĐỊNH THÀNH                                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số:  24  / TB- UBND                                                                 Định Thành, ngày   22  tháng 4  năm 2021

 

THÔNG BÁO

 Phát động toàn dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc  chào mừng các ngày kỷ niệm trong Quý II.2021 

 

Thực hiện  Hướng dẫn số 40 /HD-UBND Yên Định, ngày tháng 4 năm 2021  Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong Quý II năm 2021.

Quý II năm 2021, diễn ra các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước như: Kỷ niệm 56 năm Hàm Rồng chiến thắng (03,04/4/1965 - 03,04/4/2021); 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021); 67 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2021); 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021); Ngày Quốc tế Lao động (1/5),…... Đặc biệt trong quý II/2021 diễn ra Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Ngày 23/5/2021).

Để triển khai và phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, BCĐ văn hóa xã phát động tới toàn thể nhân dân tham gia treo cờ Đảng, cờ tổ quốc.

 Thời gian treo:  Bắt đầu từ ngày 25/4 /2021 đến hết ngày 25/5/2021

           BCĐ văn hóa xã đề nghị các đồng chí chỉ đạo,Trưởng các Thôn thông báo, kiểm tra, nhắc nhở và đôn đốc nhân dân tham gia treo cờ đảm bảo thời gian nêu trên.

Nơi nhận:                                                                                              KT. CHỦ TỊCH

-Các đồng chí Trưởng Thôn;                                                                 PHÓ CHỦ TỊCH

- Thành viên BCĐVH xã;

- Đài truyền thanh;

- Lưu: VH,VT.                                                                                       Cao Văn Quyết

 

 

 

 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC